Voorgestelde wijzigingen Arbowet 2017

Aan de hand van de stukken die de overheid heeft gepubliceerd, hebben we voor u de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij gezet.
Deze zijn per 1 juli 2017 doorgevoerd in de Arbowetgeving:

  • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Indien in het bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de preventiemedewerker, bepaald met instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit versterkt de positie van de preventiemedewerker en vergroot tevens de medezeggenschap.
  • De nieuwe bepaling voorziet erin dat de werknemers de bedrijfsarts kunnen consulteren voor gezondheidskundige vraagstukken in verband met het verrichten van arbeid. Het doel ervan is om de preventie in de bedrijven te versterken. De bedrijfsarts krijgt meer zicht op voorkomende gezondheidscasuïstiek en kan daarmee zijn signalerende functie beter invullen. Ook wordt beoogd om de positie van de werknemer te beschermen en te versterken. Er wordt daarnaast toegevoegd dat er doeltreffende toegang is tot de bedrijfsarts. De term ‘‘doeltreffend” brengt tot uiting dat de toegang reëel dient te zijn.
  • De overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de elementen van bijstandsverlening (dienstverlening) moet schriftelijk (of digitaal)  worden vastgelegd. In deze schriftelijke (of digitale) overeenkomst dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan de deskundige begeleiding bij ziekte, het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen, het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Het moet voor de arbodienstverleners mogelijk zijn de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet op een volwaardige en professionele wijze (met inachtneming van de professionele dienstverlening) uit te oefenen. In de overeenkomst wordt aandacht besteed aan de wijze waarop dit ten behoeve van de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven.  
  • In het bijzonder moet in de overeenkomst aandacht besteed worden aan de verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te bezoeken, de verplichting van de bedrijfsarts tot het bieden van de mogelijkheid van een second opinion aan de werknemer, het recht van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad om met elkaar overleg te voeren, de verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben en de verplichting van de bedrijfsarts om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • Om beroepsziekten te voorkomen is het belangrijk dat de bedrijfsarts adviezen geeft over preventieve maatregelen die de werkgever kan treffen.
  • Verder dient vermeld te worden dat het niet verplicht is dat de werkgever de overeenkomst rechtstreeks met de arbodienstverlener sluit. Een werkgever kan ook een overeenkomst met een verzuimverzekeraar sluiten waarbij een arbodienst in het pakket zit.
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden. 
  • Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de arbodienst / bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.